Familieweekender

Familieweekender

Dette tilbud er rettet mod plejeforældre og biologiske forældre, med børn i alderen 0 til 15 år Nogle af de plejefamilier som vi møder, har givet udtryk for, at de kunne have ønsket langt mere støtte og hjælp i forhold til opgaven at have et plejebarn. Derfor har vi længe arbejdet på at sammensætte et helt unikt familiebehandlings tilbud til plejefamilier hvor de har mulighed for at “øve sig i” at se bagom deres plejebarns adfærd. Denne indsats kan også med fordel kan tilbydes biologiske forældre, hvor opgaven at være forældre, er vokset dem over hovedet.
Tilbuddet sættes kreativt sammen ud fra den enkelte families udfordringer og behov ” her og nu” og er et meget pragmatisk element i familiebehandlingsindsatsen. Indsatsen strækker sig over flere weekender og foregår i landlige omgivelser og med mulighed for overnatning enten på stedet eller i nærmiljøet. Der træffes et aktivt og fagligt begrundet valg af metodisk tilgang i arbejdet med at skabe forandring for og udvikling i familierne.
I familie weekenderne vil vi kunne tilbyde familierne: Hesteassisteret terapi, hundeassisteret terapi, terapeutisk leg (Theraplay), familieaktiviteter hvor vi bruger stedets helt fantastiske og unikke natur og hvor der er muligheder at “øve sig” som familie og hvor der bliver interveneret i situationen, forældre samtaler m.m.
Hvorfor dette tilbud? Børnenes trivsel forbedres, problemadfærd mindskes og børnenes udvikling stabiliseres og udvikles
Hvilke børn har gavn af et terapiforløb? Børn med store reguleringsvanskeligheder Børn som er udadreagerende, samt svære at læse og forstå Børn som er indadvendte, selvstimulerende og til tider selvskadende Børn med angst-/stressproblematikker Børn med diagnoser fx indenfor autismespektret Børn med skolevægring Børn med tilknytningsvanskeligheder Børn med udviklingstraumer

Rammen for familiebehandlingen

Forældrene kommer på besøg sammen med henviser og ser stedet hvor behandlingen skal foregå. Der udarbejdes i samarbejde med henviser og forældre, en behandlingsplan, som løbende evalueres og justeres. I behandlingen vil der blive brugt videooptagelser. Ved sammen at gennemse optagelserne, og derefter italesætte det vi ser, skabes der rum til at tale om succeser, muligheder og udfordringer. Den enkelte familie ”træner”  det at opbygge og identificere de øjeblikke, der skaber god trivsel i deres familie.

Målet for familiebehandling

• At skabe tryghed via leg, anerkendelse samt genkendelighed og gentagelser • At skabe mere glæde, livslyst og håb for fremtiden i familier som længe har været udfordret • At bryde fastlåste reaktionsmønstre, hvor nogle voksne kan føle sig magtesløse, opgivende eller bliver vrede og udskældende. Vi søger at skabe nye hensigtsmæssige samspils former • At de voksnes evne til refleksion og mentalisering fremmes eller udvikles så de nemmere vil se og forstå deres barns behov/adfærd og reagere adækvat • At introducere nye handlemuligheder for de voksne ved at tage afsæt i konkrete situationer i samspillet, med børnene aktivt deltagende
Tre til fire dages familiebehandling Før et  forløb laves en MIM, der er en struktureret legeobservationsmetode til at vurdere den overordnede karakter af relationen mellem omsorgsperson og barn. Se mere om MIM under Theraplay. Herefter stillingtagen til indsatsen i samarbejde med henviser. Familie weekenderne  afholdes over flere weekender med 6 ugers intervaller. Dette koncept suppleres og understøttes af ”familieøvelser”. Forældrene trænes i at reflektere over forløbet, herunder deres egen læring og udvikling. Denne refleksion nedskrives i dagbogsform, der vil være en integreret del af behandlingen/det terapeutiske forløb. Samtidig vil det være muligt for plejeforældrene at få telefonisk rådgivning og sparring, også uden for kommunens åbningstid. For at få kontinuitet i behandlingen, vil der indgås et tæt samarbejde med andre professionelle som er omkring familien i nærmiljøet. Der kan yderligere tilkøbes supervision/støtte til forældrene efter endt behandling for at fastholde ny viden og læring, så den forankres i forældrerollen.

Program for behandlingsforløbet

Dag 1

Anamnese med begge forældre
MIM med hver af forældrene
MIM Analyse v/terapeuten uden familien
Frokost
MIM feedback med forældre alene (barnet kan inddrages ud fra en individuel vurdering)
Session 1

Dag 2

Indsatsen planlægges individuelt for hver enkelt familie

Dag 3

Indsatsen planlægges individuelt for hver enkelt familie
Afsluttende feedback og opsamling (forældre alene) 


Hvis der er behov for et længere forløb, kan behandlingen forlænges med en dag yderligere pr behandlingsweekend. Ved forældre samtalerne vil der være arrangeret pasning af barnet/børnene v/pædagog.